Mededelingen namens het bestuur van A63 december 2023

Terugblik op het A63-afdelingsjaar 2023

Aan het einde van het kalenderjaar weer een kleine terugblik op de activiteiten binnen onze afdeling in de afgelopen periode.

Afdelingsbijeenkomsten

In 2023 zijn we viermaal samengekomen in De Buorskip in Beetsterzwaag, dit jaar zijn we overgestapt op de maandagavond. 6 februari hebben we onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden. 3 april heeft Simon Bijlsma, PA7SB een interessante presentatie gegeven over meteor scatter met de camras websdr. Na de vakantieonderbreking heeft Teun Tollenaar op 18 september een lezing verzorgt over inductieverlichting.  En tot slot hebben we op 20 november 2023 een avond gehad met veel onderling QSO en bespreken van elkaars projectjes. Met gemiddeld zo’n 20 aanwezigen werden deze avonden goed bezocht en we hebben inmiddels besloten deze opzet in 2024 voort te zetten.

Friese Radio Markt (FRM)

Zaterdag 27 mei was het weer tijd voor de Friese RadioMarkt. Alweer voor de 43ste keer heeft de FRM-commissie het samen met de vele vrijwilligers voor elkaar gekregen een prachtige dag te organiseren. Met ruim 1200 bezoekers en fantastische weersomstandigheden, kunnen we weer terugkijken op een geslaagde FRM. Naast het struinen langs de ruim 100 kramen, komen veel bezoekers voor de gezelligheid en het onderlinge contact. Dit alles in en rond De Bourskip in Beetsterzwaag.

Het bestuur van A63 bedankt wederom de FRM-commissie voor de perfecte organisatie maar ook zeker alle trouwe vrijwilligers van harte voor hun inzet. Zet de datum voor volgend jaar maar alvast in de agenda: 25 mei 2024.

Contestgroep PI4M

De contestgroep PI4M heeft traditiegetrouw ook dit jaar weer deelgenomen aan de belangrijkste jaarlijkse contest; de CQWW SSB eind oktober. Ook nu weer hebben ze weer nieuwe dingen getest om zichzelf te verbeteren maar ook sommige dingen vereenvoudigd om het zichzelf makkelijker te maken. Station automatisering blijft daarbij een speerpunt.

Om de positie op 10 meter te verbeteren heeft Tamme, PA3GJD een nieuwe zes elements beam voor deze band gemaakt. Deze beviel extreem goed, Tamme bedankt

A63 was ook weer vertegenwoordigd tijdens de Elfstedencontest op 19 november jl. Laurens, PD9X en Bert, PA1BK deden weer mee vanuit Stavoren dit jaar. Hopelijk kan de nummer 1 positie op beide banden; 2 en 80 meter van 2022, worden geprolongeerd hi.

 

Wat zijn de plannen voor 2024?

Vanaf februari starten we weer met de afdelingsbijeenkomsten. De inhoud, frequentie en weekdag houden we gelijk, afgelopen jaar is ons dit goed bevallen.

De vastgestelde data voor de afdelingsbijeenkomsten in 2024 zijn als volgt:

Maandagavond 5 Februari              Jaarvergadering!

Maandagavond 8 April                    Lezing

Maandagavond 16 September       Lezing

Maandagavond 25 November        Projecten en onderling QSO

 

Zet ze dus maar alvast in de agenda. Details over hoe we deze avonden gaan invullen volgt nog maar we willen wel weer graag zo veel mogelijk met de kennis en inbreng van onze eigen leden werken. Dus meld je aan als je wat leuks te vertellen hebt of wilt demonstreren! Maar ook als je ideeën hebt voor bijvoorbeeld een gezamenlijk afdelingsproject.

Ongeveer een week voor de afdelingsbijeenkomst sturen we altijd een e-mailnotificatie naar alle leden met de aankondiging. Ook is e.e.a terug te vinden in de agenda op onze website a63.veron.nl.

De locatie is ongewijzigd; zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Inloop is vanaf 19:00 uur en aanvang is 19.30. We streven naar een eindtijd van rond de 22:00. 

 

Jaarvergadering VERON A63 – Friese Wouden

De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst zal zijn op maandagavond 5 februari 2024 Tijdens deze avond staat de jaarvergadering weer op het programma. We gaan uiteraard de financiële en organisatorische stukken behandelen en zijn er bestuursverkiezingen nodig. Aftredend zijn ondergetekende, secretaris (en waarnemend voorzitter); Bert Kamminga PA1BK en algemeen lid; Dick van Ens PA1DE. Op moment van schrijven zijn beiden nog herkiesbaar hi.

Tegen- en nieuwe kandidaten voor deze functie kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris. Voor deze jaarvergadering volgt nog een aparte, officiële uitnodiging.

Verenigingsraad van de VERON op zaterdag 20 april 2024

De VERON VR staat ook weer in onze agenda. Een belangrijk onderdeel van de VR zijn de voorstellen van de afdelingen, dit is bij uitstek onze mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid van en uitvoering daarvan door het hoofdbestuur (HB) van de VERON. Mochten jullie VR voorstellen hebben, dan graag met ondergetekende contact opnemen. Er is namelijk een strakke procedure en er zijn enige aanvullende voorwaarden met betrekking tot het doen van voorstellen. Er is een invulformulier beschikbaar om dit proces te stroomlijnen en te vereenvoudigen. De sluiting van de inzending van voorstellen door de afdelingen is 1 februari 2024.

VAS – VERON Administratie Systeem

Tot slot willen we graag nog even jullie aandacht vestigen op het VAS, het VERON-ledenadministratiesysteem. Via dit online systeem kunnen jullie je eigen contactgegevens inzien zoals die bekend zijn bij de VERON en eventueel wijzigen en aanvullen waar nodig. Ons verzoek aan jullie is je eigen gegevens hier zo goed als mogelijk up to date te maken en te houden. Voor ons als afdelingsbestuur heeft dit als voordeel dat we een goed overzicht hebben van de samenstelling van het ledenbestand en op basis hiervan onze communicatie kunnen inrichten. Met name telefoonnummers, geboortedatums en e-mailadressen ontbreken veelal.

Inloggen kan via https://vas.veron.nl

 

 

 

 

 

Heb je nog nooit toegang gehad, dan kun je je e-mailadres registreren bij het Centraal Bureau, e-mail: centraalbureau@veron.nl. Het verkrijgen van toegang is daarna volledig geautomatiseerd. Om voor de eerste keer toegang te krijgen is klikken op “wachtwoord vergeten?” voldoende. Hierna wordt een scherm getoond waar je je lidmaatschapsnummer kunt invullen. Vervolgens stuurt het VERON Administratie Systeem een e-mail naar je geregistreerde e-mailadres. Die e-mail bevat je gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee je je kunt aanmelden. Het lidmaatschapsnummer staat vermeld op je lidmaatschapskaart en is ook te vinden op het adreslabel van de Electron. Let hierbij op dat een “voorloop-nul” ook moet worden ingevoerd.

Hieronder een screen shot van hoe het VAS eruit ziet.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK

Secretaris VERON A63

secretaris.a63@veron.nl