Mededelingen namens het bestuur van A63

5 februari 2024: Jaarvergadering VERON A63 – Friese Wouden

Allereerst iedereen nog de beste wensen voor het net gestarte nieuwe jaar!

De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst is op MAANDAGAVOND 5 februari 2024. Dit is dan tevens onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering.

Bij deze de officiële uitnodiging:

Uitnodiging

voor de

Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering 2024

op

maandag 5  februari 2024

 

Hierbij nodigt het bestuur van de VERON Afdeling A63 – Friese Wouden

alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse huishoudelijke vergadering

op maandag 5 februari 2024 in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.

Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Jaarverslag secretaris 2023
 4. Jaarverslag penningmeester 2023 en begroting 2024
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Verkiezing kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar:
  1. Algemeen bestuurslid Dick van Ens, PA1DE

(tegen-) Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris

 1. Voorstellen VERON verenigingsraad (VR) 2024
 2. Agenda A63 voor 2024
 3. Rondvraag
 4. Sluiting, aansluitend onderling QSO

Na het min of meer officiële gedeelte is er voldoende tijd voor onderling QSO. De consumpties zijn deze avond op kosten van de afdeling.

De jaarlijkse huishoudelijke vergadering is een belangrijke bijeenkomst van onze afdeling. Tijdens de jaarvergadering kunnen jullie kenbaar maken wat jullie van de afdeling verwachten en kunnen jullie meepraten en meebeslissen over het gevoerde beleid. Het bestuur stelt jullie komst dus zeer op prijs.

Dus graag allemaal tot ziens op maandagavond 5 februari a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19:30 en de zaal is open vanaf 19:00 uur. Johan, PE1RWL, de sub-RQM voor A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK

Secretaris VERON A63

Mededelingen namens het bestuur van A63 december 2023

Terugblik op het A63-afdelingsjaar 2023

Aan het einde van het kalenderjaar weer een kleine terugblik op de activiteiten binnen onze afdeling in de afgelopen periode.

Afdelingsbijeenkomsten

In 2023 zijn we viermaal samengekomen in De Buorskip in Beetsterzwaag, dit jaar zijn we overgestapt op de maandagavond. 6 februari hebben we onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden. 3 april heeft Simon Bijlsma, PA7SB een interessante presentatie gegeven over meteor scatter met de camras websdr. Na de vakantieonderbreking heeft Teun Tollenaar op 18 september een lezing verzorgt over inductieverlichting.  En tot slot hebben we op 20 november 2023 een avond gehad met veel onderling QSO en bespreken van elkaars projectjes. Met gemiddeld zo’n 20 aanwezigen werden deze avonden goed bezocht en we hebben inmiddels besloten deze opzet in 2024 voort te zetten.

Friese Radio Markt (FRM)

Zaterdag 27 mei was het weer tijd voor de Friese RadioMarkt. Alweer voor de 43ste keer heeft de FRM-commissie het samen met de vele vrijwilligers voor elkaar gekregen een prachtige dag te organiseren. Met ruim 1200 bezoekers en fantastische weersomstandigheden, kunnen we weer terugkijken op een geslaagde FRM. Naast het struinen langs de ruim 100 kramen, komen veel bezoekers voor de gezelligheid en het onderlinge contact. Dit alles in en rond De Bourskip in Beetsterzwaag.

Het bestuur van A63 bedankt wederom de FRM-commissie voor de perfecte organisatie maar ook zeker alle trouwe vrijwilligers van harte voor hun inzet. Zet de datum voor volgend jaar maar alvast in de agenda: 25 mei 2024.

Contestgroep PI4M

De contestgroep PI4M heeft traditiegetrouw ook dit jaar weer deelgenomen aan de belangrijkste jaarlijkse contest; de CQWW SSB eind oktober. Ook nu weer hebben ze weer nieuwe dingen getest om zichzelf te verbeteren maar ook sommige dingen vereenvoudigd om het zichzelf makkelijker te maken. Station automatisering blijft daarbij een speerpunt.

Om de positie op 10 meter te verbeteren heeft Tamme, PA3GJD een nieuwe zes elements beam voor deze band gemaakt. Deze beviel extreem goed, Tamme bedankt

A63 was ook weer vertegenwoordigd tijdens de Elfstedencontest op 19 november jl. Laurens, PD9X en Bert, PA1BK deden weer mee vanuit Stavoren dit jaar. Hopelijk kan de nummer 1 positie op beide banden; 2 en 80 meter van 2022, worden geprolongeerd hi.

 

Wat zijn de plannen voor 2024?

Vanaf februari starten we weer met de afdelingsbijeenkomsten. De inhoud, frequentie en weekdag houden we gelijk, afgelopen jaar is ons dit goed bevallen.

De vastgestelde data voor de afdelingsbijeenkomsten in 2024 zijn als volgt:

Maandagavond 5 Februari              Jaarvergadering!

Maandagavond 8 April                    Lezing

Maandagavond 16 September       Lezing

Maandagavond 25 November        Projecten en onderling QSO

 

Zet ze dus maar alvast in de agenda. Details over hoe we deze avonden gaan invullen volgt nog maar we willen wel weer graag zo veel mogelijk met de kennis en inbreng van onze eigen leden werken. Dus meld je aan als je wat leuks te vertellen hebt of wilt demonstreren! Maar ook als je ideeën hebt voor bijvoorbeeld een gezamenlijk afdelingsproject.

Ongeveer een week voor de afdelingsbijeenkomst sturen we altijd een e-mailnotificatie naar alle leden met de aankondiging. Ook is e.e.a terug te vinden in de agenda op onze website a63.veron.nl.

De locatie is ongewijzigd; zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Inloop is vanaf 19:00 uur en aanvang is 19.30. We streven naar een eindtijd van rond de 22:00. 

 

Jaarvergadering VERON A63 – Friese Wouden

De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst zal zijn op maandagavond 5 februari 2024 Tijdens deze avond staat de jaarvergadering weer op het programma. We gaan uiteraard de financiële en organisatorische stukken behandelen en zijn er bestuursverkiezingen nodig. Aftredend zijn ondergetekende, secretaris (en waarnemend voorzitter); Bert Kamminga PA1BK en algemeen lid; Dick van Ens PA1DE. Op moment van schrijven zijn beiden nog herkiesbaar hi.

Tegen- en nieuwe kandidaten voor deze functie kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris. Voor deze jaarvergadering volgt nog een aparte, officiële uitnodiging.

Verenigingsraad van de VERON op zaterdag 20 april 2024

De VERON VR staat ook weer in onze agenda. Een belangrijk onderdeel van de VR zijn de voorstellen van de afdelingen, dit is bij uitstek onze mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid van en uitvoering daarvan door het hoofdbestuur (HB) van de VERON. Mochten jullie VR voorstellen hebben, dan graag met ondergetekende contact opnemen. Er is namelijk een strakke procedure en er zijn enige aanvullende voorwaarden met betrekking tot het doen van voorstellen. Er is een invulformulier beschikbaar om dit proces te stroomlijnen en te vereenvoudigen. De sluiting van de inzending van voorstellen door de afdelingen is 1 februari 2024.

VAS – VERON Administratie Systeem

Tot slot willen we graag nog even jullie aandacht vestigen op het VAS, het VERON-ledenadministratiesysteem. Via dit online systeem kunnen jullie je eigen contactgegevens inzien zoals die bekend zijn bij de VERON en eventueel wijzigen en aanvullen waar nodig. Ons verzoek aan jullie is je eigen gegevens hier zo goed als mogelijk up to date te maken en te houden. Voor ons als afdelingsbestuur heeft dit als voordeel dat we een goed overzicht hebben van de samenstelling van het ledenbestand en op basis hiervan onze communicatie kunnen inrichten. Met name telefoonnummers, geboortedatums en e-mailadressen ontbreken veelal.

Inloggen kan via https://vas.veron.nl

 

 

 

 

 

Heb je nog nooit toegang gehad, dan kun je je e-mailadres registreren bij het Centraal Bureau, e-mail: centraalbureau@veron.nl. Het verkrijgen van toegang is daarna volledig geautomatiseerd. Om voor de eerste keer toegang te krijgen is klikken op “wachtwoord vergeten?” voldoende. Hierna wordt een scherm getoond waar je je lidmaatschapsnummer kunt invullen. Vervolgens stuurt het VERON Administratie Systeem een e-mail naar je geregistreerde e-mailadres. Die e-mail bevat je gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee je je kunt aanmelden. Het lidmaatschapsnummer staat vermeld op je lidmaatschapskaart en is ook te vinden op het adreslabel van de Electron. Let hierbij op dat een “voorloop-nul” ook moet worden ingevoerd.

Hieronder een screen shot van hoe het VAS eruit ziet.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK

Secretaris VERON A63

secretaris.a63@veron.nl

 

 

Joeke van der Velde, PA0VDV – SK

Joeke van der Velde, PA0VDV – SK

Op donderdag 30 november is op 93 jarige leeftijd Joeke van der Velde, PA0VDV helaas SK geworden.
Joeke is een bekende OM binnen de VERON A63 – Friese Wouden.
Maar ook op landelijk en zelfs internationaal niveau worden de activiteiten van Joeke nog steeds gewaardeerd en herinnerd.

Joeke is jarenlang lid geweest van het VERON hoofdbestuur en heeft  tevens gefungeerd als voorzitter van het Trafficbureau. Ook heeft hij lang zijn bijdrage geleverd aan de IARU R1 Intruder Watch als reporter. Voor A63 was hij tot voor kort regelmatig afgevaardigde tijdens de jaarlijkse Verenigingsraad.

Joeke is erelid van de VERON en Koninklijk onderscheiden als Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Joeke was een enthousiast CW-er, lid van de High Speed CW-club en veelvuldig deelnemer aan diverse contesten. Ook was hij diverse keren actief vanuit Curaçao als PJ2/PA0VDV.

Samen met Marry, met wie Joeke ruim 65 jaar getrouwd was, woonden ze tot voor kort op een idyllisch plekje op de Dellebuursterheide wat voor een zendamateur tevens een droom QTH geweest moet zijn.

 

Namens leden en bestuur van de VERON A63 – Friese Wouden
Bert Kamminga, PA1BK
Secretaris VERON A63

 

Dares niet meer actief?

Dares niet meer actief? Nee! Springlevend.

Hoewel het de laatste jaren wat stil is geweest, was er toch nog steeds activiteit.
 Ja in Friesland en Groningen was er tot nu toe weinig te merken van DARES.
 Toch is er nog steeds beweging, een kleine groep kwam in de corona tijd samen op de 2 meter om zijn/haar station te testen.
 Ook nu nog komt een groep maandelijks samen in de brandweer kazerne in Westerbork, hier worden technische zaken en onderwerpen besproken die gelinkt zijn aan DARES.

Namens de DARES regio 2 Fryslân Noord Nederland heb ik alle leden benaderd die in het DDA adressenbestand staan om hun beschikbaarheid nog eens te bekijken. 
Niet iedereen staat op JA en dat heeft vaak te maken dat je overdag of andere momenten geen inzet 
kan geven, doch vaak wel beschikbaar bent vanuit je radioshack, wat uiteraard ook kan.

Ik ben zelf zo nu en dan actief bij DARES al sinds 2014 en heb al een aantal oefeningen meegedaan.
 Leo uit Dokkum PD2LFB heeft voor een belangrijk deel DARES op de kaart gezet in Fryslân 
maar heeft op dit moment v.w.b. DARES even een stapje terug genomen.
 Als groep in Noord Nederland komen we jaarlijks ongeveer 8 keer samen in Westerbork in de brandweer kazerne en daar behandelen we maandelijks diverse zaken voor DARES.

Op één van onze laatste bijeenkomsten hebben we het gehad over,  hoe krijgen we anderen, dan die nu aanwezig en actief zijn, weer betrokken bij DARES.

Bij een aantal staat als, BESCHIKBAAR:   NEE,  in het DARES systeem. Om het bestand up to date te maken/houden is mij gevraagd om dit in eerste instantie te controleren en up to date te maken.
 Afgesproken is dat voor elk deel van onze regio iemand dit zal proberen, dus voor regio 2 Fryslân ben ik de aangewezen persoon.

Ter info, wat doen we op dit moment allemaal:

 1. Regelmatig (soms iedere avond) op 145.350 MHz rond 19:00 uur kun je je verbindingen analoog als ook via Winlink testen met anderen in onze regio. Jos (PD7CB) vanuit Koekange is veelal bereid je een rapport te geven. 
Belangrijkste doel van deze min of meer test rondes is dat je een goed zicht krijgt op, welke stations je kunt bereiken binnen en buiten je eigen regio, uiteraard belangrijk voor een daadwerkelijke inzet.
 2. 
Winlink promoten en zo nu en dan testen, zodat we voor DARES ook een mail systeem paraat hebben zonder dat er internet aan te pas komt, dus alles via de zender.
 3. Meedoen aan lokale, regionale en nationale oefeningen.
 4. Indien iemand wil, kun je je specialiseren op noodcommunicatie.
 5. Voor de veiligheidsregio Groningen is een samenwerkingsovereenkomst in de maak, Drenthe en Fryslân zullen ook t.z.t volgen.

Wat gaan we binnenkort doen:

 1. We gaan als DARES Noord Nederland binnenkort meedoen met een communicatie oefening van
Defensie waar we boodschappen over moeten brengen naar Den Haag, twee defensie groepen hebben net als wij dan de opdracht om de boodschappen over/door te geven.
 2. Als Fryslân gaan we ook een kleine test doen welke stations we kunnen bereiken, zeker vanuit Drachten is dit handig i.v.m de MeldKamer Noord Nederland  MKNN (Groningen-Fryslân-Drenthe)
 3. En nu al kan je Winlink testen als je daar de gelegenheid voor hebt.

 Heb je ook interesse om eens iets te doen met DARES kijk dan eens op www.dares.nl 
Of luister eens rond 19:30 uur op 145.350 MHz  hier is Jos (PD7CB) vanuit Koekange vaak wel qrv om je een rapport te geven.
 Wil je binnen fryslân eens meedoen aan de kleine test oefening binnenkort, kom je dan maar melden bij mij.

 

Roel Pot PD0OYF Dares regio 2 Fryslân

Karturf 20  9202 MC Drachten

Mail: pd0oyf@veron.nlPaar internet links, wellicht interessant:

https://www.landelijkemeldkamer.org


https://www.dares.nl

Mededelingen namens het bestuur van A63

Terugblik afdelingsbijenkomst van 18 september 2023

Dit was een ouderwets goed bezochte en gezellige bijeenkomst. Teun Tollenaar heeft een inspirerende lezing gehouden en laten zien dat er veel te vertellen is over werklicht en met name over inductieverlichting.

Afdelingsbijeenkomst maandag 20 november 2023

Deze avond willen we iedereen in de gelegenheid stellen zijn eigen(-gebouwde) projecten te laten zien en demonstreren. Dit mag van alles zijn, van antennes tot kleine soldeerwerkjes. Ook leuke (nieuwe) apparatuur kan meegenomen worden. We gaan in ieder geval wat antenne analyzers meenemen, oa nanoVNA’s en RigExperts. Wie hier verstand van heeft en ervaring wil delen, is bij deze van harte uitgenodigd. Ook zullen wat spullen van de contestgroep te zien zijn. Er is geen officieel programma maar er is vooral veel gelegenheid voor onderling QSO.

Dus graag allemaal tot ziens op maandagavond 20 november a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19:30 en de zaal is open vanaf 19:00 uur

Johan, PE1RWL, de sub-RQM voor A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63
secretaris.a63@veron.nl