Mededelingen bestuur VERON A63

8 april 2024: afdelingsbijeenkomst VERON A63 – Friese Wouden

De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst is op MAANDAGAVOND 8 april 2024. Deze avond komt Joop van der Does (PA3JD) uit Dedemsvaart een lezing geven over de ontwikkeling en toepassing van radar in de luchtoorlog boven Noord-Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Joop is een expert op het gebied van communicatie- en navigatiemiddelen zoals die ontwikkeld en gebruikt werden in de 2e Wereldoorlog. Deze presentatie spitst zich toe op de Duitse systemen als Himmelbett, X-Gerät en de Naxos- en Lichtenstein radarsystemen, maar er wordt ook aandacht besteed aan de systemen die werden toegepast door de RAF, zoals het Oboe navigatiesysteem en het Chain Home system.

Deze lezing is een ‘must’ voor geïnteresseerden en voor mensen die minder thuis zijn op dit onderwerp, is het op zijn minst een sterke aanrader. Voor velen zal het een ‘eyeopener’ zijn om te horen en te zien hoever zowel Duitsland als de geallieerden toen al gevorderd waren met het toepassen van ultrahoge frequentietechnieken.

Dus graag allemaal tot ziens op maandagavond 8 april a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Johan, PE1RWL, de sub-RQM voor A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK

Secretaris VERON A63

secretaris.a63@veron.nl


VERON Verenigingsraad (VR) – VOORSTELLEN

In de pauze van de afdelingsbijeenkomst van 8 april as gaan we de stemming van de voorstellen voor de VERON verenigingsraad (VR) afhandelen. We gaan de voorstellen niet inhoudelijk bespreken maar alle aanwezige leden van A63 krijgen de gelegenheid schriftelijk met behulp van stemformulieren hun stemmen uit te brengen. Aan het eind van de avond zullen we het voortvloeiende stemgedrag van A63 bekend maken.

Het is dus belangrijk dat iedereen vooraf de voorstellen doorneemt en zijn stemgedrag bepaald. Hieronder volgen de ZES (6) voorstellen welke dit jaar in de VR zullen worden ingebracht:

Voorstel 1 VERON HB

Voorstel: wijziging hoogte jaarlijkse afdrachten aan de VERON afdelingen

Probleem omschrijving:

Door voornamelijk de fors gestegen bankkosten gaat vooral bij kleinere afdelingen relatief veel van de jaarlijkse afdracht op aan vaste lasten zodanig dat deze stijging de normale percentuele contributieverhoging overstijgt. Op de laatste VR heeft het HB aangegeven op de VR van 2024 te komen met een passend voorstel om hieraan tegemoet te komen.

Voorgestelde oplossing en motivering:

Voorgesteld wordt de huidige afdelingsafdracht verdeelsleutel zodanig te wijzigen zodat elke

Afdeling 5 maal de contributie ontvangt in plaats van 3 maal. Dit betekent een verhoging van de afdelingsafdracht voor elke afdeling van 2 maal de contributie (in 2024 € 106) zodat de nieuwe voorgestelde verdeelsleutel als volgt is:

– 5 x contributie

– voor de 1e 20 leden 30% van de contributie

– voor de 2e 20 leden 20% van de contributie

– voor de rest van het ledental 10% van de contributie

Voorbeeld: Voor een afdeling met 150 leden, met de huidige contributie van € 53:

– 5 x € 53 = € 265,00 (dat was 3 x € 53= € 159,00)

– 1e 20 leden: 20 x (30% van € 53) = € 318,00

– 2e 20 leden: 20 x (20% van € 53) = € 212,00

– rest, 150 – 40 = 110 x (10% van € 53) = € 583,00

Totaal is dat € 1.378,00, een verhoging van € 106,00(= 2maal de contributie van € 53.)

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

Dit voorstel betekent een permanente kostenstijging voor de vereniging van 61x 2= 122x de contributie, in 2024 kost dit de vereniging € 6.466.


Voorstel 2 A13 Eindhoven

 

Voorstel: oude VERON publicaties in PDF

Kan worden onderzocht (en uitgevoerd indien haalbaar) of VERON-publicaties van o.a. Dick Rollema PA0SE en mogelijk ook andere publicaties, welke waarschijnlijk nooit meer in druk zullen verschijnen, als PDF beschikbaar kunnen worden gesteld aan VERON leden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via het Servicebureau zoals dat ook met het boek “Vijftig jaar Veron, honderd jaar radio” en “kanaal 3700” gebeurd is.

Probleem omschrijving:

In de geschiedenis van de VERON zijn vele mooie publicaties verschenen, veelal gewaardeerde naslagwerken voor de ervaren amateur en een inspiratie voor beginnende amateurs. Het stukje in de Electron van januari 2024 over Dick Rollema is een appetizer, maar de Reflecties deel 1 en 2 van 1969 t/m 1982 en 1983 t/m 1986 waarnaar wordt verwezen zijn niet meer te verkrijgen en niet te vinden op internet.

Voorgestelde oplossing en motivering:

Maak oude publicaties waarvan herdruk zeker niet meer plaats gaat vinden beschikbaar voor leden van de VERON. Dit kan bijvoorbeeld via de webshop in de vorm van een, desnoods gepersonaliseerde, PDF. Op deze manier blijft waardevolle naslag nog beschikbaar.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

Bij nieuwe projecten en experimenten wordt vaak op internet gezocht en in oude publicaties gekeken. In het bijvoorbeeld het geval van PA0SE gaan zijn ideeën, werk en de heldere uitleg van lastige materie dan niet verloren en kunnen anderen inspireren. Op deze manier creëer je een naslagwerk voor meerdere generaties.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel `manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

Dat is voor ons helaas niet in te schatten, men zou kunnen kijken naar wat het boek “Vijftig jaar Veron, honderd jaar radio” aan “manpower” gekost heeft. Wellicht zijn er van een aantal publicaties al PDF bestanden aanwezig of eenvoudig te genereren. Aanbieden via de webshop zal in ieder geval wat opbrengsten generen, het zou mooi zijn als deze minimaal de kosten zouden dekken.

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar:

Aangezien wij niet weten wat de werkzaamheden zijn, wat er aanwezig is en of er specialistische kennis noodzakelijk is kunnen wij hier niets zinnigs over zeggen.

HB:

Het HB deelt de mening dat er in de geschiedenis van onze vereniging veel mooie publicaties zijn verschenen. Het digitaal beschikbaar stellen van oude publicaties is op grond van de Auteurswet uitsluitend mogelijk indien de uitgever in het bezit is van een verklaring met daarin de toestemming van de auteur. In het pré-digitale tijdperk bestonden dit soort verklaringen logischerwijs niet, waardoor we gehouden zijn aan het auteursrecht dat geldt tot 70 jaar na overlijden van de auteur. Dit geldt voor de in het voorstel benoemde uitgaven van Dick Rollema, maar ook voor andere uitgaven die de VERON heeft gedaan -waaronder ook het Electron- van vóór 1997. Voor uitgaven die zijn gedaan vanaf 1997 wordt door de vereniging wél toestemming voor het digitaal beschikbaar stellen aan auteurs gevraagd.


Voorstel 3 A13 Eindhoven

Voorstel: De VR draagt het HB op met RDI in overleg te gaan over een eerlijkere verdeling aan de handhavingskosten over de verschillende repeater-vergunningen

Probleem omschrijving:

Enkele repeaters zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de verstoringen waarvoor handhavingskosten worden berekend door RDI. Andere repeaters betalen mee aan het oplossen van problemen veroorzaakt door misbruik van eerstgenoemde repeaters. Hierdoor worden bestaande, geen probleem veroorzakende repeaters, nagenoeg onbetaalbaar. Enige onbemande stations zijn hierdoor al uitgeschakeld. Repeater-experimenten zijn individuele vergunningen waarvoor collectief niet betaald zou moeten worden.

Voorgestelde oplossing:

De VERON stelt in het AO voor om de handhavingskosten te herzien en het “de vervuiler betaalt” principe toe te passen.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

n.v.t.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel `manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

n.v.t.`

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar:

n.v.t.

HB:


Voorstel 4 A28 Leiden

Voorstel: CW examen mogelijk maken in Nederland

Probleem omschrijving:

Nog steeds zijn er landen waar het verplicht is om een morseaantekening te hebben om op de HF banden actief te zijn. Zelfs binnen ons Koninkrijk. Om die aantekening bij het RDI te verkrijgen is een examen in België noodzakelijk, waar vaak een ambtenaar van het RDI toezicht houdt.

Voorgestelde oplossing en motivering:

Bij het RDI bepleiten om dit examen in Nederland te organiseren

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

Onbekend.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

Bijvoorbeeld via de Morse Academy in Rotterdam

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor

menskracht beschikbaar:

Zie boven.

HB:

Het moet bekend zijn dat morse-vaardigheid in Nederland niet vereist is voor het verkrijgen van een registratie, zodat voor morse-examens geen wettelijke grondslag aanwezig is. De RDI kan daar dus niet aan meewerken. Het voorstel is bij de RDI al uitgebreid aan de orde geweest en definitief afgedaan als niet mogelijk. Van Nederlands toezicht in België was geen sprake. Weliswaar is ooit een Nederlandse ambtenaar bij een Belgisch examen aanwezig geweest, maar was daar niet bevoegd om toezicht te houden.


Voorstel 5 A28 Leiden

Voorstel: Bepleiten bij het CBR/RDI voor meer aandacht bij examens voor operating praktice en regelgeving door juist en correct gebruik van de amateurfrequenties i.p.v. voor niet ter zakendoende techniek

Probleem omschrijving:

Zelfbouwers kennen en kunnen de techniek toch wel, terwijl de meerderheid meer actief is met communicatie. Ook zijn er amateurs die zich niet kunnen gedragen.

Voorgestelde oplossing en motivering:

Aandacht bij de examens. In veel landen is er al een verplichting door, onder toezicht, het doen van operating praktice.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

Geen.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

Onbekend

HB:


Voorstel 6 A17 Gouda

Voorstel: Electron gebruiken voor niet actuele tijdsgebonden onderwerpen.

Probleem omschrijving:

Electron wordt per 2 maanden gedrukt, hierdoor zijn actuele berichten vaak te ver terug of vooruit in de tijd bij uitkomen van het blad. Denk dan aan alle tijd gerelateerde zaken zoals overlijdensberichten, verslagen van vergaderingen en of (nationale en of internationale) overleggen, uitslagen van contesten, vossenjagen etc., maar ook actuele zaken rondom aankomende bijeenkomsten, lezingen en of aankondigingen in algemene zin.

Voorgestelde oplossing en motivering:

Electon gebruiken voor niet tijdsgebonden, zijnde niet actuele zaken. Nadruk vooral op techniek gerelateerde radioamateur zaken in brede zin. Alle andere zaken publiceren op de website, actueel, goed vindbaar op de website. Standaard verwijzingen in Electron opnemen naar de desbetreffende rubrieken op de website.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van de oplossing:

Neveneffect is dat Electron meer gebruikt wordt voor technische achtergronden en of praktische zaken die onze hobby in brede zin kenmerkt. Kosten voor verzenden, het drukken neemt af, materialen zoals inkt en papier worden bespaard. Een neveneffect kan zijn dat de verschijningsdata mogelijk kan verminderen b.v. 2-maandelijks maar dan meer inhoudelijk gevuld kan worden met radioamateur gerelateerde zaken. Hier zou dan ook de kosten voor druk en verzending mee kunnen worden bespaard.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel manpower is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

De oplossing zal een verschuiving geven in redactionele werkzaamheden. Kosten kunnen worden verminderd zoals aangegeven (verzendkosten, papier etc). Opbrengsten zijn meer websitebezoek, wat meer inkomsten kan gaan generen die nu in het blad plaatsvinden (advertenties). De leden kunnen eerder kennisnemen van actuele zaken. Leden kunnen gericht gaan kennisnemen van actuele informatie.

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor mankracht beschikbaar:

De opmaak van het blad zal minder worden en artikelen of nieuwsitems kunnen direct geplaatst worden op de website.

HB: